Ekalesia Bukana: Portions of the Book of Common Prayer in Suau.
Auckland: Abel and Dykes, printers, 1895.


Introduction

Suau is an Oceanic language spoken on the southeastern tip of Papua New Guinea in Milne Bay Province. Missionary work at Kwato began in 1891 under the auspices of the London Missionary Society, and this translation was likely produced by Charles Abel (1862-1930). On the Kwato Mission, see David Wetherell's Charles Abel and the Kwato Mission of Papua New Guinea 1891-1975 (Melbourne University Press, 1996).

The State Prayers include intercessions for Queen Victoria in her role as Queen of Australia; .

In an unusual omission, William Muss-Arnolt does not note this translation in The Book of Common Prayer among the Nations of the World (1914). David Griffiths also omits this translation in The Bibliography of the Book of Common Prayer 1549-1999 (London: The British Library; New Castle, Delaware: Oak Knoll Press, 2002).

This text was digitized by Richard Mammana in March 2016 from a personal copy of the original.


EKALESIA BUKANA.

Matam u umui eau baaeagu ta, egu baaea gamagari ta u deuri gabaedima. Vana 51. 9.

Eaubada ena aitalasam nuabiga eo nuabigabiga eo dou: Eaubada arinai ia nige i duiduiedi. Vana 51. 17.

Omi nuamiu au purisi, ami ruru nigee; au sinibui emi Eaubada Iehova arina: ia i loro ariri, i nuatoatoa, i ainauia, ena ouearaeara nige i abiheulai: nua baaea lailai ia nuana ie bui, baaea abo i rubaeama. Ioela 2. 13.

Ia i ene, Nuamiu au bui; Eaubada ena basileia i hanahanaumao. Mataio 3. 2.

Eau ea torohai, ea lau tamagu arinai ea ribalau, eane, Tamagu e, eau ea baaea, ia gareva eai ie mia ea hebaaea, oa matam eai hinage, eau natum se ribaegu, eau nige ea loro, eau abo avam tauabina esau doha isi u hemaisadi. Luka 15. 18. 19.

Ita tane ita nige ta naaea itabom ta boraida, nige riba mamohoina ita nuada eai si ota. Ita eda laulau baaeana ta riba hemasaraha, ia ena riba mamohoina eo duduraina ita baaeada ia i ribagigiridi, ia abo i deurigabaedi. I Ioane I. 8. 9.

Taulauguguia.—Ehagueao e, Eaubada ena Buka Tabuna alone eai i heribada, i ene, ita baaeada tabu ta harereei, baaeada tabu ta toreamuidi, ta ribahemasaraha mo ia nuanuana eai. Nuada se baaea, nuada ta bui, Eaubada i nuatoatoaida, ia abo baaeada gamagari ta i ribagigiridi.

Hesabana ede inta ta laoma ta oigogo dubu eai ta, teina [............], ita eda Eaubada ta aihelahui, ena ainauia gamagamagari ta, ta abidi, ena riba lorodi ta, ta ataiedi, ana sanapu duduraidi ta, ta nuapaipaiedi, aridi eai ita abo ta mauri.

Ita gamagarida ta lau Eaubada arina ta lauuuragogo,

Ta ne:—

Ai Tamamai e, ema baaea ta u ribagigiridima, se tausuara murimuri eai Oabom u nuatuimai, ai gamagarimai ai nuagabaeririem, nige ai nuatudidinim. Ema nuatu tanoubu mo ta: hari gadosisi, hari laulau, hari nuatu, hari sanapu, hari eaubada, aridi eai ai nuahaiedi, arinai em riba lorodi ta nige ai lauvataidi.

Em laugagaeo hinage ai utusidi, ai nuagabaedi, ai hebaaea aririedi, oa matam eai nige ai nanabuedi, niga ai nuatudidinidi, nene au abivataidi, ai nige ai abivitaidi, ai nuagabaedi mo se otava. Laulau baaea hinage, u ribagigiri, uene se otava, tabu au abidi, ai nige ai ataiei na, ai lauvataimoei, arinai nuamai se baaea airiri. Ema baaea u ribagigidima, oa u laubiriemai. Amen.

Guiau e, avamai ta u dabariama.

Ai abo ai aihelahuim.

Eaubada e, oa u nuatoatoaimai, oa u headidirimai.

Ai abo ai nuatudidinim.

Iehova au aihelahui.

Iehova esana ta aihelahui.

VANA 95.

1. Ita ta vana Iehova ta | aitoiei; ita eda bo | na mauri ede ia.

2. Ta lau ia nuanuana eai ta | aihelahui; ta vana adidi | ri ia arinai.

3. Iehova Euabada lai | laina ede; ia vasavasa lailai, eaubada gamagaridi ia | i saetavatavaidi.

4. Tanoubu ta ia nimana alo | alona eai; oea tupina ie sae ariri, ia ena a | didiri arinai.

5. Gabogabo ia enana ia | i ginauri; ia nimana eai, tano pitapitari | na eai i helasa.

6. Ta aihelahui ta | tabaohu; Iehova tauginaurida, ta turibono ia | nuanuana eai.

7. Ita eda Eau | bada ia; ia ena mamoe ita, ia | i hemanasada.

8. Taba vau | mo ta ina; e | na riba au ataiei.

9. Nuamiu tabu au heura | uradi; doha isi huia ouearaeara eai, doha huia noho eai | barabara eai.

10. Omi ta | mamiueao; se nohoigu, se avamamohoiegu, egu gi | gibori se itadi.

11. Borimai tatao labui si mate, nuagu i baaea ariri, nei | huiana eai; eau eane, isi taodi se siololo, egu laulau isi ni | ge se nuatui.

12. A | gu gora e; isi egu aba aiavasi eai, taba nige se lu | sora arinai. Amen.

Eaubada arinana ta lauhasiri.

Taulaguguia ie lauuura.

Iesu ena uura ta lauuuragogo, ta ne:

Ai Tamamai e, gareva eai ue inia, oa esam abo se hetabuei, Oaem basileia ao ie lagema. Oa gadohina se hadohiei abo tanoubu eai ta se abi doha gareva eai. Aiai lorona vauta ai ama u reama. Ai ema baaea ta u ribagigiridi doha hinage isi se hebaaeamai isi edi baaea ai ribagigiridi. Noho oa tabu u hesagugabaemai, baaea oa abou hemaurimai basileia oa enam, gigiborina oa enam, lorona oa enam, abo ana huia ana tasi. Amen.

Vana esau ta vana.

Eaubada ena laugagaeo saudoudoi ta hasirigogo.

I.

Eau Iehova, oaem Eaubada. Eau nuanuagu eai, eaubada udoi tabu u abi.

Iehova e, oa u saguimai, em laugagaeo ta ai abo ai nuatui.

II.

Oitau tabu u ginauri, doha gareva evana, eai tautauna, eo tanoubu ta ginaurina hinage, eo gabogabo tanoubu ta ginaurina; tabu u tabaohu isi aridi eai, tabu u aihelahuidi; eau Iehova oaem Eaubada, eau Eaubada ea aiaromagigiri, tamadieao baaeadi eau nanatudieao maisadi ea mosei, ielau e isina haiona to isina hasi isi eau nige se gadosisiegu; isi eau segadohiegu, eo eauegu eari ribaba se nanabuei, eau abo ea nuatoatoaidi i lau e isina tausani.

Iehova e, oa u saguimai, em laugagaeo ta ai abo ai nuatui.

III.

Iehova oaem Eaubada ia esana tabu u atai iauiaurei, ia abo Iehova esana i atai iauiaurei Eaubada abo i hemaisa.

Iehova e, oa u saguimai, em laugagaeo ta ai abo ai nuatui.

IV.

Huia Sabati u nuatui, ia abo tabuna. Asubena galigigi esega vavari u abi, oaem ginauri gamagaridi u abidi; asubena haligigi labui, Iehova oaem Eaubada, ena Sabati, tabu u haivavari arinai, oaem merumeru hinage, oaem siu hinage, oaem tau heaheari hinage, oaem sine heaheari hinage, oaem bovi hinage, eo hari tau oaem numa eai ie mia hinage, isi gamagaridi tabu vavari si abi; asubena haligigi esega Iehova gareva ie ginauri eo taboubu ta, gabogabo hinage eo hinauri gamagaridi boeadi eai; asubena haligigi rabui ia abo ia aiavasi; Iehova asubena Sabati i aihelahui, ia arina abo i hetabuei.

Iehova e, oa u saguimai, em laugagaeo ta ai abo ai nuatui.

V.

Oa tamam, eo sinam u eogoeogoidi, oaem huia tanoubu eai ta ue mia abo ie roha, Iehova, oaem Eaubada i reava enam.

Iehova e, oa u saguimai, em laugagaeo ta ai abo ai nuatui.

VI.

Tau tabu u unui.

Iehova e, oa u saguimai, em laugagaeo ta ai abo ai nuatui.

VII.

Tabu u ganaganavari.

Iehova e, oa u saguimai, em laugagaeo ta ai abo ai nuatui.

VIII.

Tabu u aiahari.

Iehova e, oa u saguimai, em laugagaeo ta ai abo ai nuatui.

IX.

Oaam matagabanu tauna tabu u monunu gaibui.

Iehova e, oa u saguimai, em laugagaeo ta ai abo ai nuatui.

X.

Ooam matagabanu tauna ena numa tabu u gadosisiei, oaam matagabanu tauna monena tabu u gadosisiei, ena tau heaheari hinage, ena sine heaheari hinage, ena bovi hinage, ena asini hinage; oaam matagabanu tauna ena gogo gamagaridi tabu u gadosisiedi.

Iehova e, oa u saguimai, em laugagaeo ta ai abo ai nuatui. Amen.

Misonari eo Taulauguguia edi uura.

Taulauguguia.—Ai Tamamai e, oa ena nige u nuatoatoaimai nige esau ie loro, nige esau ie mauri. Iesu e, oabom tauhemaurimai, osinam ie boriri satauro eai, oa se unuim, ema baaea maisana, arinai nige ai mate, ai mauri nige nosina. Eanua gamagamagari Niu Gini eai tatao se baaea, se supusupu ariri. Misonari eo taulauguguia gamagaridi u saguidi, em riba lorodi abo ai ataieididini; etene gamagaridi nuadi abo se bui, edi laulau baaea abo se nuagabaei. Oa Iesu e, esam eai ai atai. Amen.

Kuin Vitoria eo Govana edi uura.

Taulauguguia.—Eaubada e, ema Guia tahununuana, vasavasa edi Vasavasa, guiau adi Guiau, vasavasa gamagaridi u saetavatavaidi. Vasavasa u tauribaedi arimai eai u nuatuidi, isi abo se nuatuim, se lauvataim, arinai se woeaimai dudurai. Ema vasavasa sinebada Kuin Vitoria u hemauri, ena tato e anua gamagamagari eai u heatadi, oaem laulau mo abo se laulauei. Ai hiante Niu Gini eai u nuatuimai, ema vasavasa, ema Govana u hemauri, u sagui, ia abo ie nuatuim huia gamagamagari. Amen.

Vana esau ta vana.

Abotai taulauguguia ie guguiaida.

Taulauguguia.—Tamana, Natuna, Earua Tabuna, Eaubada esega, ena ainauia lailai ie reama ita enada, arina ta mauri nige nosina. Amen.

Iehova u saguimai,
Am sanapu heatamai,
Abo nuamai se sonoga
Huia nige nosina. Amen
.