ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
The Book of Common Prayer in Greek.

London: Society for Promoting Christian Knowledge, 1923.


ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ

 

Καθόσον δὲ οὐδὲν δύναται οὕτω σαφῶς ἐκτεθῆναι, ὥστε ἀποφυγεῖν ἐνδεχομένας ἀμφιβολίας ἐν τῇ τε χρήσει καὶ τῇ πράξει αὐτου. πρὸς κατεύνασιν πασῶν τῶν διαφοροτήτων (ἐάν ποτε τοιαῦται ἀναφανῶσι) καὶ πρὸς ἐπίλθσιν πασῶν τῶν ἀμφιβολιῶν, ὡς πρὸς τὴν κατανόησιν, πρᾶξιν, καὶ ἐφαρμογὴν τῶν ἐν τῷ Βιβλίῳ τούτῳ περιεχομένων. τοὺς οὕτως ἀμφιβάλλοντας, ἢ διαφόρως τι ἐκδεχομένους, δέον πάντοτε προσφεύγειν πρὸς τὸν ἐνορίτην Ἐπίσκοπον, ὅστις ἐν τῇ συνέσει αὐτοῦ ὁρίσεται τὰ κατάλληλα πρὸς εἰρήνευσιν καὶ κατεύνασιν αὐτῶν. ἀλλ᾽ οὕτως ὥστε ὁ ὁρισμὸς αὐτοῦ μὴ ἀντίκειταί τινι τῶν ἐν τῷ Βιβλίῳ τούτῳ περιεχομένων. Ἐὰν δὲ ἀμφιβάλ καὶ ὁ ἐνορίτης Ἐπίσκοπος, δύναται ἀποταθῆναι πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον πρὸς ἐπιλυσιν τῆς ἀπορίας.