Simplified Morning and Evening Prayer in Nduindui (c. 1965)

Hala Na Tataro Tana Tataro Ginia Lolo Imada.
Taroaniara: Diocese of Melanesia Press, [1965]

Nduindui is a dialect of West Ambae spoken on Aoba Island—also known as Leper’s Island or Ambae—in Vanuatu. This translation of simple services of Morning and Evening Prayer was published during the tenure of Alfred Thomas Hill (1901-1969) as Bishop of Melanesia (1954-1967). Wilfrid John Pinson identifies this publication as “965:10. Daily Prayers in Nduindui language, Aoba Island, New Hebs.”

This text was digitized in 2012 by Richard Mammana from a copy provided by the Right Reverend Dr. Terry Brown, retired Bishop of Malaita.


 

HALA NA TATARO TANA TATARO GINIA LOLO IMADA

ROVOBONI

+ Lo hinai Mama a Natugi a Vui Gogona. Amen.

Valu haragogi

Huqe, inigo maiau, lo nomu lologarea, lo nomu gogonagiana, vage lo nomu huiraana. Gomo tagaiau. Gomo tabeau. Gomo domi huri na ginau doluagi hinea rau taritarisa maiau. Inigo a nogu God. Gu hile na vatavataha na ginau hinea rau garea laqeau. Nomo qaregarea ginigo, nomo olo hivo gorogo.

TATARO LAQALAQA

God, nomo lawa haburu maigo huri gomo taga goroau mo maravuti lolo siroboni higa. Nomo lenaia qara na loni na nomu vaigarea huri vataga na bologi doluagi hinea na vaira lolorani higa. Go hago maiau na hugu gina lawaana, domi gelegele, lolomasara. Go buluiau na hugu ne garea tina hatina doluagi. Go vaiau na hurigo lo hala na nomu ninigiana, a hinamu ne roroa ginia, lo hina na nomai Huqe, i Jesus Christ. Amen.

A TATARO HURI HAU HURI, HURI LENAIA

RARAI VAGE HURI TABEANA

Hau huri

God inau, nu hau huri lumu,
Mama, Natugi, a Vui Gogona,
a ira Gaitolu lo lolotabe lui God gatuqale.
Nau nu hau huri lo Qarelue u gogona vataha na vanua,
a nona leo huhuiana u vanamai tiugo.
Go buluiau vagi tuai lo hau huri higa.

Lenaia rarai

God inau, no domidomi tilumu
qara gona buluiau lo ahiahigu doluagi.
Go huhuiau qara na domidomi tilumu lo vataha na ginau doluagi,
qara vai lo rovonagi na hugu maigo lo nomu tanotano

Tabeana

God inau, nu tabego huri inigo gu garea,
Gomo tabeau gi tomuagi.
Go huhuiau qara na tabego gina loloi taqanigu doluagi,
Vage qara na tabe na tanaloi doluagi, huri lumu.

TATARO LONILONI

Jesus garea, higa garaqa, go hago tabetabegi mahe maira hinea nu tabera, garagara huri . . . . hurira doluagi nomo viti hiqo:

Mama aulu, a hinamu u gogona. A nomu tanotano ne vanamai. A nomu lenaiana ne vai hige lo varamana ne hoginia aulu. Lai laqa gami higa garaqa a hinaga u tartarisa huri na rani higa garaqa. Go domidomi goro na nomai hatiana, hoginia igami gemo domidomi goro na noga hinea rau vagasile vohovohoi gami. Go hatu tiragi gami tololo sinasina hati, go lavi gami tina ginau hati. A nomu tanotano, a nomu huiraana, mana vavarama ne eno vagi tuai vagi tuai. Amen.

TATARO LAQA NA VUI GOGONA

Vui Gogona noi God, go hivo vanamai tilolo lologu mana nomu hilehile tau aulu. Ho huhuiau, go bohiau. Go buluiau na bologi ne garea, na vai na ginau hoginia inigo gu lenaia tiqaravu.

Jesus, inigo a nago magemu gu domi gelegele lolo taqanimu.

Go vai na loloi taqanigu ne hogi na lolo taqanimu.

God, inigo a huiraana, a Mama, a Natugi, a Natugi, a Vui Gogona, ne vai gareagi gita, vage ihe maira hinea tau tabera, higa garaqa, vu vagi tuai. Amen.

RAVIRAVI

+ Lo hinai Mama a Natugi a Vui Gogona. Amen.

Valu haragogi.

Waregarea gi God a mama, mo tauau.
Waregarea gi Jesus Christ, ma gasa tuguhiau.
Waregarea gi Vui Gogona, mo vai gogonagiau.
Waregarea gi God gatuqale, i vai ahigi, mo tabeau mana tanaloi doluagi.

TATARO LAQALAQA

Mama, nu laqa haburu maigo,
Huri gomo tauau,
Huri gagu hinaga mana inuinugi mana ginau doluagi huri na ahiahi tau hige,
Vage huri gomo tiragi Natumu mo mate huriau.
Jesus Christ, nu lawa haburu maigo,
Huri na nomu ronoana hati doluagi, gomo ronohati huriau.

Nu laqa haburu maigo huri na nomu Qarelue u gogona,
Nomo haqe ne ahiana u garaqa talo hogogi lolona.

Nu laqa haburu maigo higa garaqa, garagara huri na . . . .

TATARO HAHAGAVI HUHI VAGASILEANA

Vui Gogona noi God, go vanamai vagi lolo lologu, go vosaniau gina ginau hinea nu vagasile luga higa garaqa.

(Go hugu butu gelegele, go domidomi huri na nomu vagasileana lolo rani higa garaqa, lo domi lo leo, lo doridori, digo gomo haqe a nomu hatiana, gomo viti sere laqai God.)

Nogu God, nu hahagavi haburu huri na hatiana aira vano higa, rau vaigo gomo rono hati, vage ramo vai salagi na ahiahimu hi gomo hogogi nia tilo lologu. Go vai masaragiau, go domidomi goro laqeau huri i Jesus, vu na vaivairono qara na hatu vagasile taligu.

Mama aulu, a hinamu u gogona. A nomu tanotano ne vanamai. A nomu lenaiana ne vai hige lo varamana ne hoginia aulu. Lai laqa gami higa garaqa a hinaga u tartarisa huri na rani higa garaqa. Go domidomi goro na nomai hatiana, hoginia igami gemo domidomi goro na noga hinea rau vagasile vohovohoi gami. Go hatu tiragi gami tololo sinasina hati, go lavi gami tina ginau hati. A nomu tanotano, a nomu huiraana, mana vavarama ne eno vagi tuai vagi tuai. Amen.

TATARO LONILONI

God, Mama tau aulu, nau nu tiragi laqago qara gona taga gorora doluagi hinea nu tabera, ira hinea igami a ima gatuqale, ira belagu, ira nogu buluana, garagara huri . . . . . Go taga gorora lolo boni higa tina ginau hinea rau hati, vai rana maturu lo tamata. Amen.

Huqe, go hogogi laqa gami a nomu vavarama, qara ne vai vohogi na dodo tina lolomai, vai qara gina maravuti lai lo vavarama gareagi, i Christ i Vaiahagi gami. Mama, nu tiragi na ahiahigu tilo gahamu.

God huiraana u hahagavi, a Mama, a Natugi, a Vui u Gogona, ne tu goro gita, ne taga goro gita lo tamata, vage a tanumega hauhuri hinea rau mate ba, gina hahagavi noi God, rana mabusurigi lo tamata. Amen.