Βιβλίον κοινής προσευχής και τελέσεως των Μυστηρίων και άλλων θεσμών και τελετών της Εκκλησίας, κατά την συνήθειαν της Εκκλησίας της Αγγλίας : συν τω ψαλτηρίω ήτοι τοις ψαλμοίς Δαβίδ στιχθείσι καθώς ορίζονται ίνα ψάλλωνται ή αναγιγνώσκωνται εν τη Εκκλησία; και τύποις και τάξις γινομένη επί καταστάσει, χειροτονία και καθιερώσει Επισκόπων, Πρεσβυτέρων, και Διακόνων.
The Book of Common Prayer in Greek
London: Society for Promoting Christian Knowledge, 1923.

Title Randall Davidson

it was prepared with the primary intention of providing religious knowledge about Anglican liturgical practice for Greek-speaking Orthodox Christians. The State Prayers are for Queen Victoria. Other translations of Anglican liturgy into Greek are discussed in William Muss-Arnolt's Book of Common Prayer among the Nations of the World (1914).

Greek Version of the Prayer Book.

The Greek translation of the Prayer book adds another to the long list of services—among them the inception of the Christian East in 1920—rendered to our movement by the S.P.C.K., which kindly placed a couple of dozen copies at our disposal for circulation in the Near East. Among those that have written enthusiastic acknowledgments are the Œcumenical Patriarch Gregory, who begs that Russian, Serb, Roumanian and Arab versions should also be prepared; the Patriarch Meletios, who wrote cheerily from his solitary hospice of Mylopotamos at Mount Athos; the Patriarch Damianos, the Archbishop of Cyprus, who alone signs in purple ink—why will not the British Government snub the Quai d'Orsay and restore the island to its Motherland?—Professor Ispir of Bucharest who, by the way, was in England in March for the World Alliance; the Metropolitan Chrysostom of Athens, and the Metropolitan of Durazzo, a stout Constantinople friend of the Anglo-Orthodox entente.

From The Christian East (London: May, 1924), Vol. No., p. 61.

 

This title is identified as No. 45:8 in David Griffiths' Bibliography of the Book of Common Prayer 1549-1999 (2002).

This text was transcribed by Richard Mammana in 2013 from a copy belonging to the late Thomas N. Rae.


 

 

ΒΙΒΛΙΟΝ
ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ,
ΚΑΙ
ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ,
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΙΑΝ
ΤΕΣ ΕΚΚΛΕΣΙΑΣ ΤΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

ΣΥΝ

Τῼ ΥΑΛΤΗΡΙῼ ΗΤΟΙ ΤΟΙΣ ΨΑΛΜΟΙΣ

ΔΑΒΙΔ

ΣΤΙΧΘΕΙΣΙ ΚΑΘΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΙΝΑ ΨΑΛΛΩΝΤΑΙ Η ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΟΝΤΑΙ
ΕΝ Τῌ ΕΚΚΛΕΣΙᾼ

ΚΑΙ

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΣ ΓΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ, ΧΕΙΡΟΤΟΝΙᾼ, ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΙ
ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ, ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ, ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΩΝ.

 

 

Ἐν ΛΟΝΔΙΝῼ.
Ἐκδοθὴν ὑπὸ τῆς Ἑταιρίας πρὸς Προαγωγὴν τῆς Χριστιανικῆς Γνώσεως
1923

 


ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ


Ὑψηλῆς ἡγούμεθα σπουδαιότητος τὴν ὕπαρξιν ἀποχρώσης Ἑλληνικῆς μεταφράοσεως τοῦ ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ, ΚΑΙ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΙΑΝ ΤΕΣ ΕΚΚΛΕΣΙΑΣ ΤΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ. Εἰ δὲ καὶ πολλάκις ἐν τῷ παρελθόντι τοιαύτη μετάπρασις ὠφέλιμος ἦν, πιθανὸν ὅμος οὔπω ποτ᾽ ἂν ἦν ὠφελιμοωτέρα καὶ εὐκαιροτέρα ἢ ἐν τῷ παρόντι, ἐν ᾧ αἱ τῆς Ἀνατολῆς καὶ τῆς Ἑσπερίας Ἐκκλησίαι σπουδάζουσιν ἀλλήλας. Εὐκταῖον οὖν ἐστιν ὅπως ἡ σπουδὴ αὕτη, τῇ τοῦ Θεοῦ εὐλογίᾳ, ᾗ ὅσον ἔνεστιν ἀκριβής τε καὶ καρποφόρος. Δι᾽ ὃ καὶ ἐξ ὅλης καρδίας εὐχόμεθα, ἵνα ὁ παρὼν τόμος, ἔργον ὤν, ὡς πιστεύομεν, λιπαρᾶς μαθήσεως, ἐν πᾶσιν εὐοδωθῇ.

RANDALL CANTUAR:

Μητροπολίτης καὶ πάσης τῆς Ἀγγλίας
Πρωθιεράρχης.

Ἐκ τοῦ Παλατίου Ἡμῶν τῆς Λάμβεθ,
ἐν ἔπει σωτ. 1923 τῶ ιβ᾽ τοῦ Φεβρ.
μηνός.


Προοίμιον
The Preface, 4-8

Περὶ τῆς Ἐκκλησιαστιῆς Ἀκολουθίας
Concerning the Service of the Church, 9-11

Περὶ Ἱεροτελεστιῶν
Concerning Ceremonies, why some be abolished, and some remain, 13-15

Τάξις καθ᾽ ἣν ὁρίζεται ἀναγνωσθῆναι τὸ Ψαλτέριον
The Order how the Psalter is appointed to be read, 16

Τάξις καθ᾽ ἣν ὁρίζεται ἀναγνωσθῆναι τὴν λοιπὴν θείαν Γραφήν
The Order how the rest of the holy Scripture is appointed to be read, 17-18

Πίναξ ἰδιαιτέρων Ἀναγνωσμάτων και Ψαλμῶν

Καλενδάριον καὶ Πίναξ τῶν Ἀναγνωσμάτων

Πίνακες καὶ Κανόνια περὶ τῶν Ἑορτῶν καὶ Νηστειῶν τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ
Tables and Rules for the Feasts and Fasts through the whole Year.

Ἡ Ἀκολουθία τῆς Πρωινῆς Προσευχῆς
The Order for Morning Prayer.

Ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἑσπερινῆς Προσευχῆς
The Order for Evening Prayer, 56-66

Τὸ Σύμβολον τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου
The Creed of St. Athanasius, 67-69

Λιτανεία
The Litany, 70-77

Διάφοροι Εὐχαι καὶ Εὐχαριστίαι
Prayers and Thanksgivings upon several occasions, 78-85.

Εὐχαι, Ἀπόστολοι, καὶ Εὐαγγέλια, ἀναγινωσκόμενα κατὰ τὴν τέλεσιν τῆς θείας Κοινωνίας καθ᾽ ὅλον τὸν ἐνιαυτόν
Collects, Epistles, and Gospels, to be used at holy Communion.

Τάξις ἐπὶ τῇ τελέσει τῆς θείας Κοινωνίας
The Order for the Celebration of the Holy Communion, 248-273

Τάξις ἐπὶ τελέσει Βαπτίσματος, δημοσίᾳ τε καὶ ίδίᾳ, 274-282

Τάξις ἐπὶ τελέσει Βαπτίσματος τῶν ἐν ὡρίμῳ ἡλικίᾳ, 283-

Κατήχησις, καὶ ἡ Τάξις εἰς Βεβαίωσιν παίδων, 292-

Ὁ Γάμος
The Form of the Solemnization of Matrimony, 305-

Ἐπίσκεψις Ἀσθενῶν, καὶ Μετάδοσις αὐτοῖς τῆς θείας Κοινωνίας
The Order for the Visitation of the Sick, and the Communion of the Sick,

Ἀκολουθία Νεκρώσιμος
The Order for the Burial of the Dead,

Εὐχαριστία εἰς Γυναῖκα Λεχώ
The Thanksgiving of Women after Child-birth, commonly called the Churching of Women, 330-331.

Ἀπειλὴ ἢ Ἀναγγελία τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν κριμάτων αὐτοῦ κατὰ τῶν Ἁμαρτωλῶν
A Commination, or Denouncing of God's Anger and Judgements against Sinners,

Ψαλτέριον
The Psalter.

Τάξις Προσευχῶν εἰς χρῆσιν τῶν Θαλασσοπορούντων
Forms of Prayer to be used at Sea.

Τύπος καὶ Τάξις γινομένη ἐπὶ Χειροτονίᾳ Ἐπισκόπων, Πρεσβυτέρων, καὶ Διακόνων

Τύπος Προσευχῆς εἰς τὴν ς᾽ ἡμέραν τοῦ Μαΐου μηνός
A Form of Prayer for the of May